Qué és FP&A i per què és important

En un context com l’actual, on la inestabilitat financera i la volatilitat dels mercats estan a l’ordre del dia, és normal que cada dia més empreses vulguin millorar la seva Planificació i Anàlisi Financera (FP&A).

La planificació i l’anàlisi financera donen suport a la presa de decisions de negoci i financeres de l’organització.

Grosso modo, l’FP&A es recolza en quatre pilars: elaboració de pressupostos, planificació financera, informes de gestió i estimació d’escenaris.

Durant molts anys, els professionals de les finances han fet servir plantilles d’Excel com a eina d’anàlisi. Amb l’evolució de les noves tecnologies, però, aquest procediment ha quedat una mica obsolet.

Avui dia, hi ha alternatives molt més específiques que els fulls de càlcul; són plataformes específicament dissenyades per planificar i simular (Financial Planning, FP) o per Analitzar i prendre decisions (Analysis, A, seria la part de Business Intelligence).

El propòsit d’aquest article és donar llum sobre els conceptes bàsics de la Planificació i Anàlisi Financera, així com la importància d’utilitzar eines de software FP&A per prendre les millors decisions a les diferents àrees del negoci.

Què és la Planificació i Anàlisi Financera (FP&A)

FP&A és l’acrònim de Financial Planning and Analysis. En català seria Planificació i Anàlisi Financera.

La planificació i l’anàlisi financera són les previsions sobre els estats financers de l’empresa al complet (Compte de Resultats, Balanç, Tresoreria, Cash Flow), així com les comparatives i l’anàlisi de la situació actual respecte a l’històric o el rendiment de l’empresa sobre la previsió anterior.

El pronòstic també proporciona una foto a la Direcció i Gerència sobre l’evolució dels plans i les inversions estratègiques de l’organització.

Per tant, la planificació FP&A tracta d’optimitzar la gestió financera, ajudant els executius en la presa de decisions i donant pas a una estratègia basada en dades fiables i objectives.

Els professionals de FP&A

L’equip de Planificació i Anàlisi Financera sol reportar directament al CFO (Chief Financial Officer) i està en contacte freqüent amb totes les àrees de l’empresa: operacions, màrqueting, vendes, comptabilitat, tresoreria, entre d’altres.

La seva tasca és pronosticar les finances de l’empresa, per tant, han de conèixer l’exercici històric de la companyia i comprendre les tendències clau que podrien afectar l’exercici futur.

Tot seguit exposem quines són les responsabilitats específiques de l’equip FP&A.

Pressupostació i previsió

La principal tasca de FP&A és connectar el pla estratègic realitzat per Direcció amb la situació real de l’empresa.

És a dir, que Gerència dissenya un pla per als propers 2, 3 o 5 anys, i l’equip FP&A s’encarrega de crear un pla operatiu i financer anual que permeti assolir el pla estratègic a llarg termini.

Assessorament en les decisions

A més de pronosticar, l’equip FP&A també assessora Gerència sobre com millorar l’acompliment, minimitzar el risc o detectar noves oportunitats, tant a nivell intern com extern.

En aquest sentit, és habitual que dugui a terme un llibre mensual per al CFO amb prou informació per optimitzar el rendiment o assolir els objectius.

Més funcions específiques

L’equip FP&A també treballa en altres projectes més concrets, com ara les fusions i adquisicions, l’optimització de processos, la investigació de mercat o l’assignació de capital, entre d’altres.

La importancia de la planificació i l’anàlisi financera

La Planificació i Anàlisi Financers aporta multitud de beneficis per a qualsevol empresa, vegem-ne alguns:

  • Prediu els possibles riscos als què està exposat el negoci, dissenya un pla d’actuació en funció de la previsió, i determina quina acció cal dur a terme segons les noves necessitats del futur.
  • Millora la presa de decisions basant-se en informes i dades financeres preses en temps real. Això, en un context canviant i volàtil, és clau perquè els equips dels diferents departaments puguin reconduir les desviacions pel que fa a pressupost i resultats.
  • Fa projeccions d’ingressos per adaptar-se a les condicions de cada moment i planificar noves accions que optimitzin el rendiment del negoci.
  • Analitza si els recursos s’estan invertint segons els plans, i quina és la vostra disposició, tant ara com a futur.
  • Revisa i estudia els processos comercials per identificar si estan aconseguint els objectius marcats quant a pressupostos i rendibilitat.
  • Monitoritza el flux de caixa o cash Flow en temps real, per estar al dia dels ingressos i comprovar que s’està complint la planificació financera.
  • Mesura tots els actius tangibles de l’empresa, més enllà del cash. Per exemple, maquinària, estoc, crèdits actius, etc. D’aquesta manera, és possible valorar si cal fer-los líquids o no.
  • Estudia constantment la rendibilitat financera de cada departament i de l’empresa en conjunt, per determinar què cal dinamitzar.
  • Duu a terme projeccions financeres i econòmiques de manera integral.

Aquests són alguns dels molts beneficis que aporta una planificació i anàlisi financera a una empresa.

Per tant, l’anàlisi de dades FP&A intenta aprofitar les oportunitats i evitar els riscos que puguin derivar en una crisi empresarial.

En definitiva, gràcies a la planificació i l’anàlisi financera es té accés a la informació clau a nivell corporatiu, de manera que es facilita la presa de decisions de tota l’empresa.

 

Software com a solució FP&A

Hem vist que la planificació i l’anàlisi financera té multitud de beneficis per al negoci, però abordar-lo de manera manual és un procés complex i propens a cometre errors.

Tot i que els fulls de càlcul d’Excel segueixen sent l’eina més utilitzada per la majoria dels equips de finances, per a les organitzacions més grans, a mesura que ingressen noves dades, aquesta és una tasca complexa per a Excel, que ràpidament es torna difícil de manejar , és propens a errors i poc transparent.

Tot i que els fulls de càlcul d’Excel segueixen sent l’eina més utilitzada per molts equips de finances, les organitzacions cada cop fan front a un volum més gran de dades i una major complexitat de processos; gestionar aquesta constant variabilitat amb un nivell de detall elevat és molt difícil a Excel, on acaben havent-hi errors manuals, inconsistència de dades o pèrdua d’informació.

Tot i tenir persones altament qualificades, que amb prou feines cometin errors quan realitzen les operacions, cal fer-se les preguntes següents: quin cost té tot el temps que fan servir els experts financers a efectuar aquestes anàlisis?

Aquesta qüestió ens porta a valorar la possibilitat d’implementar una eina de software FP&A per automatitzar i optimitzar la planificació i l’anàlisi financera.

Una solució FP&A millora notablement el departament financer perquè permet disposar d’una previsió contínua de manera ràpida i àgil.

D’aquesta manera, els líders podran interpretar, a cada moment, els informes sobre la situació financera de l’organització, cosa que, alhora, els permetrà redissenyar els plans atenent les tendències del business.

Per totes aquestes raons, fer ús d’una eina de planificació financera és molt més efectiu que utilitzar Excel, per exemple.

Conclusió

A mesura que les empreses continuen creixent cap a versions més dinàmiques i més grans, la previsió serà cada vegada més difícil, ja sigui per un augment del negoci o per la creixent quantitat d’informació necessària per construir el model de previsió.

No obstant això, en implementar un procés de pronòstic i anàlisi continuada, mitjançant solucions FP&A, les empreses estaran més ben preparades per afrontar els reptes amb més probabilitat d’èxit.

El software FP&A és un model que optimitza la gestió financera de l’organització perquè permet als departaments financers extreure’n informació valuosa d’una manera ràpida i precisa.

Les eines FP&A obtenen dades de manera eficient i en temps real, automatitzant moltes tasques i treballant en col·laboració amb altres eines empresarials com l’ERP o el CRM que es faci servir a nivell corporatiu.

Vols saber-ne més sobre FP&A? Posa’t en contacte amb nosaltres i respondrem totes les teves preguntes de manera personalitzada.

Altres artícles destacats

Estigues informat de totes les nostres novetats