Blog 5tips Analisis Financieros

5 tips per optimitzar la planificació i l’anàlisi financera (FP&A)

Temps i diners. Si féssim un estudi de mercat i preguntéssim a directors financers, empresaris o encarregats de departaments comptables quins són els dos recursos més importants d’un negoci, un bon nombre ens donarien aquesta resposta.

La rendibilitat de qualsevol empresa es recolza en una gestió eficient de tots dos. Per això, no és estrany que l’òptima planificació i l’anàlisi financera sigui una autèntica obsessió per a molts durant el dia a dia laboral.

Actualment hi ha diverses metodologies ja implantades, avenços tecnològics i consells com els que t’oferim aquí que et poden ajudar i servir de referència.

Per què és important la planificació financera?

Abans de res, aturem-nos en el concepte clau sobre el qual gira tot aquest text: planificació i anàlisi financera (FP&A per les sigles en anglès).

En l’àmbit empresarial, què entenem quan l’escoltem o llegim? És un terme que pertany exclusivament al món dels negocis? I, sobretot, per què és tan important?

Qüestions, totes les anteriors, que ajuden a comprendre la rellevància i el perquè tanta gent es preocupa per conèixer més sobre el concepte.

A partir de les respostes que donem a aquestes preguntes bàsiques, tractarem el tema de com optimitzar la planificació i l’anàlisi financera en una companyia.

Quan es parla de planificació financera es fa referència a les estratègies que es defineixen a qualsevol empresa per assolir una sèrie d’objectius. Òbviament, aquests objectius hauran de ser quantificats per poder elaborar la planificació. Per quantificar-los cal tenir en compte que els objectius han de:

  • Incloure els costos que portarà implícits la posada en pràctica de cada acció.
  • Oferir estimacions sobre quins ingressos aportaran.
  • Recollir els diferents recursos financers que es necessitaran per assolir els objectius.
  • Fixar els plaços en què es duran a terme les accions i en què es veuran els efectes d’aquestes. Poden ser a curt, mitjà o llarg termini.

Amb aquestes pautes presentades, ja es podria fer una previsió, en aquest cas, a nivell financer, de com anirà la tresoreria d’un negoci en funció de les mesures plantejades.

La veritat és que és essencial per a la supervivència econòmica de qualsevol organització. És aquí on resideix la gran importància de fer una bona planificació financera i la seva posterior anàlisi. No només n’hi haurà prou de planejar, sinó que caldrà mesurar i conèixer els resultats per, posteriorment, corregir i/o continuar amb aquesta planificació.

5 consells per a la planificació financera d’una empresa

Tant la planificació com l’anàlisi no són ara. Els negocis han existit des del principi dels temps. Per tant, despeses, ingressos, impostos, etcètera han anat de la mà constantment. I a l’àmbit de les finances personals, també.

No obstant això, diferents factors han convertit la comptabilitat en una cosa indispensable i fonamental per a qualsevol organització. Parlem, per exemple, de l’especialització i de la professionalització, que són elements que han fet que nombroses organitzacions necessitin avui dia departaments específics per a les finances i la comptabilitat.

L’objectiu? Controlar la salut financera que sustenta el negoci monitoritzant i planificant qualsevol aspecte econòmic que afecti l’organització. Cadascú treballa aquests aspectes amb la seva metodologia, encara que sí que hi ha claus que apareixen en tot tipus de planificació financera eficient.

A continuació, us donem 5 consells per a la planificació financera d’una empresa:

1. Partir de dades reals

A l’hora de plantejar una bona planificació financera, cal ser realista. Saber quines limitacions de qualsevol mena té la companyia i amb quins recursos compta.

Les dades comptables i financeres que es facin servir han de ser exactes i, sobretot, veraces. És la millor manera d’evitar imprecisions i errors des del començament.

2. Fixar terminis i objectius coherents i responsables

A lhora destablir els objectius, aquests han de ser conseqüents amb les possibilitats financeres de la companyia.

A més, han de ser mesurables per avaluar com van funcionant les accions empreses.

Per això és important que el responsable o l’equip sencer que s’encarregui de cada acció s’involucri i sàpiga de tots els projectes que duu a terme la companyia i com poden impactar a la planificació.

3. Plantejar i incloure hipòtesis concretes és de gran utilitat

Una bona planificació financera es fa sobre idees, no pas sobre certeses, sobretot si parlem de previsió de vendes i costos. En aquest sentit, pot ser molt útil establir en la pròpia planificació una sèrie d’hipòtesis per a cadascuna de les accions que es volen dur a terme.

Seran una bona eina per apropar-se a la realitat i, posteriorment, conèixer exactament el funcionament de les accions i el comportament del mercat.

4. La importància d’elaborar informes periòdics

En aquesta línia de controlar com va evolucionant l’estratègia i per obtenir una bona anàlisi financera, és clau obtenir i treballar amb informació precisa dels estats comptables.

Veure com van evolucionant les accions pel que fa a ingressos, costos, flux de caixa… També per detectar quines necessitats de finançament van sorgint. Per tot això, és clau treballar amb informes de resultats, tant diaris com anuals.

5. Recolzar-se a la tecnologia avui dia és vital

El típic Excel i els fulls de càlcul, els llibres de comptes convencionals o els programes d’ofimàtica bàsics són eines que s’han utilitzat tradicionalment i amb bons resultats.

Tot i això, les noves tecnologies permeten a les companyies comptar amb programari més eficients i pràctics. Emmagatzemen i gestionen immenses quantitats d’informació i dades de tota mena. Per aquest motiu, són de gran utilitat per dur a terme planificacions i anàlisis financeres d’allò més profundes i exactes.

En definitiva, l’automatització de processos de control de gestió o de qualsevol altre tipus en un negoci, si es fa correctament, sempre acostuma a aportar beneficis. Passa a tots els negocis i, normalment, genera un considerable estalvi de recursos molt valuosos. A l’hora de fer una estratègia que impacti positivament en les teves finances i en la seva mesura posterior, també.

A Holistic Data Solutions implementem processos de planificació tant econòmica com financera, amb l’objectiu que la realització d’un Budget financer deixi de ser un problema i passi a ser un procés clau a nivell empresarial, involucrant tot el negoci i automatitzant-ne una gran part dels seus càlculs.

Altres artícles destacats