Transformació digital de l’àrea Econòmica-Financera en el grup Estabanell
Estabanell Holistic Data Solutions

EMPRESA

Estabanell

Estab Logo Client

EMPRESA

Estabanell

“Amb la solució desenvolupada per Holistic, hem augmentat significativament la precisió i la velocitat de la nostra anàlisi global de la companyia. La nostra solució corporativa basada en Board ens permet dedicar el temps a l’anàlisi de la informació i disminuir dràsticament el temps de confecció d’informes.

Teresa Roig, Directora Financera

Estab Logo Client

Estabanell

Estabanell som un grup d’empreses dels sectors energètic i de les telecomunicacions.

Oferim a llars i empreses productes i serveis en els àmbits de lacomercialització d’energia, l’autoconsum, la eficiència energètica i la mobilitat elèctrica i sostenible, així com en l’àmbit de la conectivitat amb la comercialització de serveis de fibra d’última generació, mòbil i televisió.

A més, fem arribar a cases i negocis l’energia elèctrica que necessiten a través d’una xarxa de distribució propia de més de 1.500 km, desplegada en 27 municipis de les comarques del Vallès Oriental, Osona, La Garrotxa i el Ripollès. I, al mateix temps, desenvolupem l’Internet de les Coses per a que l’energia t’arribi de la forma més sostenible i eficient possible.

I promovem la generació denergia distribuïda 100% dorigen renovable, fidels al nostre compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i l’impuls a la transició energètica.

Abast del projecte

El projecte té com a objectiu desenvolupar un conjunt de solucions que permetin digitalitzar els principals processos de Reporting i Planificació de l’àrea econòmica-financera del grup.

El projecte engloba les següents solucions:

 • Automatització del Reporting de Balanç i P&L mensual de totes les societats i la consolidació per línies de negoci i centres de cost
 • Quadre de comandament dels principals KPI Econòmic-Financers per empresa i mes
 • Reporting analític de la Morositat
 • Procés d’obtenció del marge comercial per client tenint en compte el repartiment i la simulació de les Cobertures del preu de compra de l’energia
 • Digitalització i automatització del procés d’elaboració del pressupost economicofinancer del grup
 • Rolling Forecast Econòmic-Financer
 • Previsió de Tresoreria mitjançant l’automatització de l’EFE previsional
 • Análisis de viabilidad de inversiones de proyectos

Descripció del projecte

El projecte final és una solució realitzada amb la plataforma de presa de decisions BOARD que integra la informació Econòmica-Financera de tota la companyia. La seva flexibilitat permet una visió global a nivell estratègic per part de la direcció general, a més de la granularitat i l’anàlisi en detall per societat, CeCo i línea de negoci.

El resultat és un procés end to end que comprèn des del reporting i la monitorització de la informació Econòmica-Financera, fins l’elaboració del pressupost de totes les empreses del grup.

 

 

El projecte s’ha desenvolupat en diferents fases, en una primera fase s’ha implementat la solució de Reporting dels informes de P&L, Balanç i KPI Econòmic-Financers. Aquesta primera fase destaca per optimitzar dràsticament el temps dedicat a elaborar informes i per la millora en la qualitat de la informació generada.

“En finalitzar aquesta primera etapa ja disposàvem a BOARD d’un Reporting Financer integral, actualitzat de forma automàtica, amb flexibilitat i profunditat per millorar les nostres anàlisis diàries”

Toni Atanasio, Corporate Controller

Posteriorment s’ha elaborat una solució molt enfocada al seguiment i anàlisi de la Morositat dels clients, amb un retorn immediat a la gestió de la Morositat.

Un altre procés molt concret que s’ha implementat és el Marge Comercial a nivell de client de la compravenda d’energia. Procés que requereix simulació i diferents escenaris de repartiment de costos de compra de l’energia.

L’objectiu de la 2a fase ha estat digitalitzar el procés de planificació econòmica de tota la companyia, en què s’involucren totes les persones que tenen responsabilitat sobre el pressupost global del grup. El procés disposa de diferents capacitats de simulació en funció de la partida pressupostària que es treballa i es fa en un únic entorn en concurrència que garanteix la visió unificada del pressupost en tot moment.

“Amb la planificació de P&L hem aconseguit un procés molt més àgil, que ens escurça significativament el temps d’elaboració del pressupost, col·laboratiu amb múltiples persones de tots els departaments, i amb un nivell de granularitat (Centre Cost) que mai abans no havíem pogut realitzar ”

Teresa Roig, Directora Financera

La 3a fase ha estat l’evolució natural de l’anterior i ha incorporat el procés de Rolling Forecast per a la P&L. Aquest procés permet fer estimacions de tancament de l’any a nivell econòmic, de manera molt directa, amb diversos mètodes d’extrapolació. Gràcies al procés de Rolling Forecast, l’equip de controlling pot simular múltiples escenaris de tancament, amb variables diferents, en qüestió d’hores.

Actualment es continua planificant la digitalització integral dels processos clau del departament.

Resultats

 • Automatitzar l’elaboració del Reporting Econòmic-Financer corporatiu de manera escalable
 • Un punt d’accés a la informació sempre actualitzada
 • Facilitat per a l’anàlisi top-down de la informació
 • Flexibilitat i agilitat per realitzar anàlisis personalitzades
 • Minimitzar la dedicació a l’elaboració i maximitzar el temps d’anàlisi
 • Millora en el procés de presa de decisions gràcies a una major i més precisa disponibilitat de les dades
 • Reducció de costos, esforços i temps per obtenir informació
 • Autonomia dels usuaris per mantenir les estructures dels informes de P&L, Balance i KPI’s
 • Visibilitat de la informació filtrada sobre la base de perfils d’usuari
 • Digitalització de processos clau del departament financer

Coneix altres casos d'èxit

Solució de BI per a Esbelt

El projecte final és una solució realitzada a Power BI que integra la informació de venda i estoc de tota...